Introduction

The 19TH CHINESE BIOPHYSICS CONGRESS will be held by the Biophysical Society of China from Jul.23-26.2021, Hefei, China. The CHINESE BIOPHYSICS CONGRESS is the largest-scale and high-level academic event in the field of biophysics in China. Prof. Tao Xu, the chairman of the Chinese society of Biophysics, will be the chair of the organizing committee. The main theme is Biophysics and Human Health, focusing on the latest research progress and development trend of Biophysics and related research fields. 

Committee
Honorary Chair

Zihe Rao 

Chair

Tao Xu 

Vice Chair

Heping Cheng, Ming Lei, Peng Li, Zhijie Liu, Ruiming Xu, Xiyun Yan, Mingjie Zhang

Organizing Committee

Chair : Xiyun Yan 
Secretaries : Pingsheng Liu 
Vice Secretaries : Li Ma 
Members : Aike Guo, Yunyu Shi, Senfang Sui, Jianming Cai, Chang Chen, Yuhui Dong, Ning Gu, Shigang He, Chengyu Jiang, Taijiao Jiang, Ming Li, Tiemin Liu, Yang Liu, Mian Long, Xiaodong Su, Fei Sun, Hongwei Wang, Shiqiang Wang, Da Xing, Cheng Yang, Li Yang, Chuanmao Zhang, Xian'en Zhang

Academic Committee

Chair : Heping Cheng 
Secretaries : Hong Zhang 
Vice Secretaries : Guangjin Ding 
Members : Chao Chang, Quan Chen, Minxin Guan, Jianjun Guo, Jing Li, Xingjie Liang, Junping Liu, Guangjun Nie, Xiaogang Qu, Chun Tang, Huiru Tang, Ru Wang, Fudi Wang, Xiaoqin Wang, Tangchun Wu, Zhenglin Yang, Xuhui Zeng, Hongwen Zhou

Secretariat

Jia Ji, Puguang Li, Jingping Long, Guozeng Wang, Yue Wang, Fan Wu, Wenli Xu

Submit Comment
Verify Code Change Another
All Comments
Important Date
 • Conference Date

  Jul 23

  2021

  to

  Jul 26

  2021

Sponsored By
中国生物物理大会